fbpx
 • Godziny otwarcia

  PON-PT: 8:00 - 18:00

  SOBOTA: 8:00 - 14:00

Regulamin Konkursu „Spotkanie Chomika z Mikołajem”

menu ↑

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Spotkanie Chomika z Mikołajem” zwanego dalej „Konkursem” jest Chomik M. Świeży spółka jawna z siedzibą w Gdowie przy ul. Cegielnianej 875, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000005461, NIP: 6830007402, REGON: 350645190 – zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs będzie prowadzony w dniach od 6 do 9 grudnia 2023 r.
 3. Konkurs skierowany jest do dzieci Klientów prowadzonego przez Organizatora Centrum Dom i Ogród znajdującego się w Gdowie przy ul. Cegielnianej 875. 
 4. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku do 14 lat. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 5. Dziecko może wziąć udział w Konkursie wyłącznie za wiedzą i zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika Konkursu należy dołączyć do zgłoszonych w konkursie prac – formularz zgody stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. W przypadku niedołączenia zgody na uczestnictwo dziecka w Konkursie praca danego uczestnika nie będzie brana pod uwagę przy ustalaniu wyników Konkursu.
 6. W Konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Organizatora.
 7. Konkurs prowadzony jest zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
 8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 888).
 9. Dane osobowe Uczestników oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych pozyskiwane są wyłącznie do celów przeprowadzenia Konkursu i ewentualnego wykorzystania prac plastycznych zgodnie z Regulaminem i nie będą wykorzystywane ani udostępniane w jakimkolwiek innym celu podmiotom trzecim. Klauzula informacyjna dla osób przekazujących dane osobowe do przetwarzania przez Organizatora w ramach realizacji Konkursu stanowi załącznik do Regulaminu.

§ 2

Zasady Konkursu

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy dostarczyć w dniach od 6 do 9  grudnia 2023 r. do siedziby Centrum Dom i Ogród prowadzonego przez Organizatora wykonaną przez dziecko pracę plastyczną na temat „Spotkanie Chomika z Mikołajem”, przy czym warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dodatkowo dokonanie przez rodzica lub opiekuna prawnego zakupu o wartości min. 50 zł w Centrum Dom i Ogród Organizatora.
 2. Praca konkursowa powinna mieć wymiar kartki w formacie A4 i może być wykonana dowolną techniką plastyczną. Praca musi być pracą własną uczestnika Konkursu i nie może być wykonywana przez więcej niż jedną osobę.
 3. W ramach Konkursu jeden uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
 4. Praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem dziecka, ponadto na odwrocie pracy należy wskazać:
  1. wiek dziecka,
  2. numer telefonu kontaktowego.

Prace anonimowe nie będą brały udziału w Konkursie.

 1. Do pracy należy obowiązkowo dołączyć: 
  1. podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka zgodę na uczestnictwo dziecka w Konkursie. Formularz zgody stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu,
  2. potwierdzenia zakupu (paragon lub fakturę) dokonanego przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka w dniu dostarczenia pracy plastycznej  do Centrum Dom i Ogród prowadzonym przez Organizatora.
 2. Wyboru nagrodzonych prac dokona komisja wybrana przez Organizatora. Wybór ten zostanie przeprowadzony w terminie do 11.12.2023. Komisja dokona wyboru 3 prac w każdej z dwóch kategorii wiekowych uczestników Konkursu.
 3. Komisja dokona oceny biorących w Konkursie prac pod względem: zgodności z tematem Konkursu, oryginalności, pomysłowości, techniki wykonania. Prace zgłoszone do Konkursu niezgodnie z Regulaminem nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu zwycięzców.
 4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w dniu 11.12.2023. na stronie internetowej www.chomik.pl oraz w mediach społecznościowych Organizatora. Wraz z wynikami zostanie również wskazany termin odebrania nagród dla zwycięzców.
 5. Uczestnik Konkursu z chwilą zgłoszenia pracy plastycznej w Konkursie zezwala Organizatorowi na publiczne udostępnianie pracy dla wszystkich osób chcących się z nią zapoznać, w szczególności na potrzeby realizacji i promocji Konkursu, umieszczenie nagrodzonej pracy w gablocie obok kas.

§ 3

Nagrody

 1. W Konkursie przewidziano dwa rodzaje nagród uzależnione od wieku uczestnika:
  1. dla dzieci w wieku do lat 6 – 3 nagrody w postaci :
   1. Toaletka dla dziewczynki lub dla chłopca sanki drewniane

            2. Domek dla lalek lub Auto serwis firmy WADER

            3. Kalendarz adwentowy, poduszka świąteczna oraz gra rodzinna

 1. dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat – 3 nagrody w postaci 
 1. Bocianie gniazdo czarne
 2. Sanki drewniane
 3. Skrzat oraz gra rodzinna  

O zakwalifikowaniu uczestnika do danej kategorii wiekowej decyduje to, ile lat ukończył w zgłoszenia pracy tj. od 6 do 9 grudnia 2023 r.

 1. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, po uprzednim kontakcie telefonicznym w celu uzgodnienia sposobu dostarczenia nagrody.  Nagrodę należy odebrać osobiście w siedzibie Organizatora.

§ 4

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  1. zmiany Regulaminu,
  2. odstąpienia od przeprowadzania Konkursu bez podania przyczyny,
 2. Informacje wskazane w ust. 1 ogłaszane będą na stronie internetowej www.chomik.pl oraz w mediach społecznościowych Organizatora.
 3. Kwestie sporne związane z interpretacją Regulaminu lub kwestie nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 4. Zgłoszenie pracy plastycznej w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Załączniki

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

[KLIKNIJ ABY POBRAĆ]

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

[ZOBACZ]