fbpx
  • Godziny otwarcia

    PON-PT: 8:00 - 18:00

    SOBOTA: 8:00 - 14:00

Regulamin konkursu 23.06

REGULAMIN KONKURSU

organizowanego przez CHOMIK M ŚWIEŻY SPOŁKA JAWNA

z siedzibą w ul. Cegielniana 875,

pod nazwą „Twoje miejsce relaksu na świeżym powietrzu”

 

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady organizowania i przeprowadzania konkursu pod nazwą „Twoje miejsce relaksu na świeżym powietrzu” (dalej „Konkurs”) organizowanego przez CHOMIK M ŚWIEŻY SPOŁKA JAWNA z siedzibą w ul. Cegielniana 875, 32-420 Gdów (NIP: 6830007402).

Organizatorem Konkursu jest CHOMIK M ŚWIEŻY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Gdowie, ul. Cegielniana 875.

Fundatorem nagrody w Konkursie jest firma CHOMIK M ŚWIEŻY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Gdowie, ul. Cegielniana 875.

Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook w dniach od 16 do 23 czerwca 2021 r.

Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, nie jest również z nim związany. Serwis Facebook jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec uczestników w związku z przeprowadzeniem Konkursu.

2.WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie konta na portalu Facebook oraz dodanie zdjęcia odpowiadającego na hasło „Twoje miejsce relaksu na świeżym powietrzu”

Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej Uczestnikami) mogą być osoby pełnoletnie mające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby niepełnoletnie (od 13-go roku życia) wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego, tj. rodzica lub opiekuna prawnego, na którego adres w przypadku wygrania przez osobę niepełnoletnią przesłana zostanie nagroda. Formularz zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.

Przystąpienie do Konkursu oznacza jednoczesną akceptację niniejszego Regulaminu w całości przez Uczestnika oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu w rozumieniu i zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 (zwana dalej Ustawą) i innymi właściwymi przepisami.

3.ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Po zakończeniu Konkursu Organizator wyłania zwycięzcę, którą jest osoba z największą liczbą polubień (like’ów) pod opublikowanym przez nią zdjęciem.

Autor/Autorka zwycięskiego zdjęcia konkursowego udzielają Organizatorowi bezterminowej, nieodpłatnej i nieograniczonej terytorialnie licencji na opublikowanie zdjęcia zwycięskiego na portalach społecznościowych Organizatora, w tym wykorzystanie do w celach komercyjnych.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 23.06.2021r. o godzinie 12.00 (zakończenie naliczania like’ów).

W przypadku jednakowej liczby like’ów pod zdjęciem więcej niż jednego Uczestnika w momencie zakończenia Konkursu Organizator zorganizuje dogrywkę, informując o tym w odrębnym poście na portalu Facebook. Dogrywka polegać będzie na doliczeniu 15 minut na zdobycie kolejnych lików przez Autorów zdjęć z najlepszymi wynikami. Dogrywki mogą być powtarzane aż do ostatecznego rozstrzygnięcia.

Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi podczas LIVE’a na Facebooku w dn. 23.06.2021 od godziny 17:00.

          4.NAGRODY

Nagrodą w Konkursie jest …………….

Nagrodę wygrywa osoba mająca największą liczbę like’ów pod zdjęciem w momencie zakończenia konkursu. Informacja o zwycięzcy zostanie opublikowana w odrębnym poście na portalu Facebook na profilu Organizatora.

Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony w wiadomości prywatnej o wygranej i dalszych etapach wysyłki nagrody poprzez portal Facebook w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia Konkursu.

5.REKALAMACJE

Reklamacja dotycząca Konkursu może być składana przez Uczestników za pomocą wysłanej do Organizatora prywatnej wiadomości na portalu Facebook lub w drodze wiadomości wysłane pocztą e-mail na adres: biuro.gdow@chomik.pl.

Reklamacja powinna zawierać dokładne dane osobowe Uczestnika (imię, nazwisko), numer telefonu oraz wyjaśnienie przyczyny reklamacji.

Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni od zgłoszenia. Uczestnik, który zgłosił reklamację zostanie powiadomiony o jej rozstrzygnięciu za pomocą prywatnej wiadomości na Facebook lub przy pomocy poczty elektronicznej.

Decyzje wydane przez Organizatora w wyniku rozpatrzenia reklamacji są ostateczne.

6.DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest CHOMIK M ŚWIEŻY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Gdowie, ul. Cegielniana 875.

Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować w następujący sposób: elektronicznie na adres e-mail: gdow@chomik.pl, pisemnie pod adresem: ul. Cegielniana 875, 32-420 Gdów.

Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu będzie się odbywać na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – za zgodą osoby, której dane dotyczą do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, tj. wyłonienia laureata, przyznania, wydania i rozliczenia nagrody, opublikowania informacji o zwycięzcy.

Dane osobowe Uczestników Konkursu ponadto będą przetwarzane w celach:

− wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, np. wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych art. 6 ust.1 pkt. c) RODO,

− ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń związanych z Konkursem – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania danych w tym celu jest dochodzenie lub obrona roszczeń przez Administratora).

Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane do czasu zakończenia Konkursu oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z uczestnictwem w konkursie lub cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie danych przez uczestnika, którego dane dotyczą. Zgoda uczestnika (bądź też przez przedstawicieli ustawowych osób niepełnoletnich) może być cofnięta w dowolnym momencie przed rozstrzygnięciem Konkursu poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail, przy czym cofnięcie zgody jest jednoznaczne z rezygnacją udziału w Konkursie.

Odbiorcami danych osobowych uczestników konkursu mogą być pracownicy Administratora bezpośrednio związani z organizacją Konkursu, pracownicy Administratora zajmujący się obsługą księgową i kadrową, podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora (usługodawcy z zakresu m.in. usług księgowych, prawnych, IT, marketingowych), a także podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe).

Uczestnikom Konkursu, którzy wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z Konkursem, przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego prawo do:

a) sprostowania danych,

b) usunięcia danych,

c) ograniczenia przetwarzania danych,

d) przenoszenia danych,

e) wniesienia sprzeciwu,

f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanych na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Administrator informuje, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, przy tym jednak brak zgody uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów Konkursu spowoduje brak możliwości uczestniczenia w Konkursie.

Załączniki do Regulaminu:

Załącznik nr 1 – zgodą przedstawiciela ustawowego tj. rodzica lub opiekuna prawnego udział w konkursie, akceptacja Regulaminu i przyjęcie do wiadomości informacji w jaki sposób będą przetwarzane dane osobowe uczestnika konkursu (RODO).

Gdów, dnia……

Załącznik nr 1

…………………………………………………

(Imię i nazwisko rodzica)

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW

NA UDZIAŁ W KONKURSIE

Niniejszym oświadczam, iż ja, niżej podpisany, jestem rodzicem/opiekunem z pełnią praw     rodzicielskich/opiekunem     prawnym*     Uczestnika Konkursu „Twoje miejsce relaksu na świeżym powietrzu” ……………………………………………….. (imię i nazwisko Uczestnika Konkursu).

Wyrażam zgodę na jego/jej udział w konkursie organizowanym przez CHOMIK M ŚWIEŻY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Gdowie, ul. Cegielniana 875 pod nazwą „Twoje miejsce relaksu na świeżym powietrzu” i akceptuję Regulamin Konkursu.

Przyjmuję do wiadomości, że jego/jej dane osobowe będą przetwarzane przez CHOMIK M ŚWIEŻY SPÓŁKA JAWNA w celu przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z Regulaminem, na co również wyrażam zgodę.

*niepotrzebne skreślić

…………………………                                                             …………………….

(Miejsce, data)                                                                (Podpis rodzica/opiekuna