fbpx
 • Godziny otwarcia

  PON-PT: 8:00 - 18:00

  SOBOTA: 8:00 - 14:00

REGULAMIN KARTY STAŁEGO KLIENTA

menu ↑

Regulamin Zakupów Premiowanych „Karta stałego klienta” dla firmy CHOMIK Gdów spółka jawna

I. Słowniczek użytych pojęć

 1. Firma CHOMIK – CHOMIK M. Świeży spółka jawna, ul. Cegielniana 875, 32-420 Gdów,
  NIP 683-40-00-07-402, organizator Zakupów Premiowanych.
 2. Hurtownia CHOMIK – miejsce sprzedaży towarów przez firmę CHOMIK w ramach Zakupów Premiowanych, zlokalizowana na , ul. Cegielniana 875, 32-420 Gdów.
 3. Uczestnik – Klient firmy CHOMIK, który bierze udział w Zakupach Premiowanych.
 4. Karta – karta z kodem kreskowym nabyta przez Uczestnika, daje Uczestnikowi prawo do wzięcia udziału w Zakupach Premiowanych. Dzięki Karcie firma CHOMIK gromadzi dane zakupowe Uczestnika, dzięki którym Uczestnik otrzymuje rabaty. Dane gromadzone są w programie należącym do firmy CHOMIK.
 5. Ankieta – formularz wypełniany przez Uczestnika, na którym Uczestnik podaje swoje dane niezbędne do weryfikacji i otrzymywania Karty.

II.  Postanowienia ogólne

 1. Regulamin niniejszy określa zasady udziału w organizowanych przez firmę CHOMIK Zakupach Premiowanych, które skierowane są do Klientów Hurtowni CHOMIK. Regulamin zawiera wszystkie warunki uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na Ankiecie, po uprzednim jego przeczytaniu. Firma CHOMIK zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
  O wszelkich zmianach Regulaminu Uczestnicy zostaną poinformowani w ogłoszeniach dostępnych w Hurtowni CHOMIK oraz poprzez adres e-mail (tylko i wyłącznie jeśli wpiszą go do Ankiety).
 2. Uczestnik kupuje kartę za kwotę 2 zł brutto , dzięki której nabywa prawo do uczestnictwa w Zakupach Premiowanych.
 3. Zakupy Premiowane prowadzone są na terenie Hurtowni CHOMIK.
 4. Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez nieprawidłowe korzystanie z Karty, może spowodować cofnięcie części lub wszystkich przysługujących mu z tytułu udziału w Zakupach Premiowanych rabatów.
 5. Firma CHOMIK nie odpowiada za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Karty, w szczególności polegające na jej uszkodzeniu mechanicznym lub niemożliwości odczytu kodu z Karty, spowodowanym niewłaściwym przechowywaniem.
 6. W przypadku uszkodzenia karty, kiedy niemożliwe jest jej użycie, Uczestnik może złożyć nową Ankietę, dzięki czemu otrzymać nową kartę. Jednak wszystkie punkty
  i rabaty z karty zniszczonej zostają skasowane.
 7. W przypadku, gdy Uczestnik chce zachować zgromadzone punkty i rabaty ze zniszczonej karty, może poprosić o przeniesienie punktów i rabatów na nową kartę. W takim przypadku wydanie nowej karty obciąża Uczestnika kwotą 5zł brutto.
 8. Zakupy Premiowane obowiązują przez czas nieokreślony. Firma CHOMIK zastrzega sobie prawo ich zakończenia w dowolnym momencie. O zakończeniu Zakupów Premiowanych Uczestnicy zostaną poinformowani w sposób wskazany w pkt.1.
  oraz na stronie www.chomik.pl.

III. Warunki uczestnictwa w Zakupach Premiowanych

Udział może wziąć każda osoba fizyczna która zgłosi chęć uczestnictwa, wypełni Ankietę oraz złoży na niej własnoręczny podpis. Złożenie podpisu oznacza zaakceptowanie warunków Regulaminu. Po złożeniu ankiety i zweryfikowaniu danych zostanie wydana Karta stałego klienta.  

IV. Dane osobowe

 1. Uczestnik, który skończył 18 lat, może podać swoje dane osobowe na Ankiecie, wyrażając jednocześnie zgodę na ich przechowywanie, przetwarzanie
  i wykorzystywanie w celach marketingowych przez firmę CHOMIK. Uczestnik upoważnia również firmę CHOMIK do ewentualnego umieszczania swoich danych osobowych w ogłoszeniach informujących o wynikach Zakupów Premiowanych wywieszonych na terenie Hurtowni CHOMIK lub podawanych w mediach.
 2. Dane osobowe podaje się przez wypełnienie stosownej Ankiety, którą otrzymuje
  się w Dziale Sprzedaży Hurtowni CHOMIK.
 3. Firma CHOMIK nie uwzględnia Ankiet wpisanych nieczytelnie lub w sposób niepełny
  oraz Ankiet nie podpisanych.
 4. Wypełnioną Ankietę należy pozostawić w Dziale Sprzedaży Hurtowni CHOMIK.

V. Zasady Regulaminu Zakupów Premiowanych

 1. W chwili przystąpienia do udziału w Zakupach Premiowanych Uczestnik otrzymuje opatrzoną indywidualnym kodem kreskowym Kartę. Karta jest własnością firmy CHOMIK. Kartą może posługiwać się każdy Uczestnik lub osoba, która zostanie przez niego upoważniona. Zakłada się, że każda osoba okazująca Kartę jest Uczestnikiem Zakupów Premiowanych lub została prze Uczestnika upoważniona do jej wykorzystania. Każda osoba korzystająca z Karty jest zobowiązana do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Udostępniając Kartę innej osobie Uczestnik powinien poinformować ją o warunkach Regulaminu.
 2. Karta nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą.
 3. Dzięki Karcie Uczestnik gromadzi informacje o wartości łącznej zakupów dokonanych
  od momentu otrzymania karty (pierwszych zakupów z okazaniem Karty). Na karcie zapisywane są dane dotyczące tylko zakupów, za które Uczestnik zapłacił w polskiej walucie gotówką, kartą kredytową lub bankomatową. Nie brane pod uwagę zakupy, za które Uczestnik zapłacił bonem towarowym realizowanym w Hurtowni CHOMIK.
 4. Uczestnicy nie mogą sumować kwot z różnych Kart.
 5. Wszelkie ewentualne opłaty skarbowe i podatki związane z odbiorem ewentualnych nagród obciążać będą Uczestnika.
 6. W przypadku wątpliwości personelu firmy CHOMIK co do prawidłowego korzystania
  z Karty, może ona zostać zatrzymana. W takim wypadku transakcja zostanie wstrzymana aż do wyjaśnienia wątpliwości. Jeśli wątpliwości dotyczyć będą Karty zarejestrowanej na Uczestnika, który pozostawił swoje dane osobowe, a nie był obecny podczas zatrzymania Karty, firma CHOMIK zawiadomi Uczestnika o tym fakcie, prosząc o wyjaśnienia. W pozostałych przypadkach wątpliwości zostaną wyjaśnione po samodzielnym zgłoszeniu się Uczestnika przypisanego do Karty.
 7. Firma CHOMIK może poprosić o dowód tożsamości w celu zweryfikowania Uczestnika
  oraz przypisanej do niego Karty.

VI. Gromadzenie informacji o zakupach

 1. Firma CHOMIK gromadzi informacje o wartości zakupów Uczestnika dokonanych
  od momentu uzyskania przez Uczestnika Karty (pierwszych zakupów z okazaniem Karty). Uczestnik ma prawo uzyskać informację o stanie danych na karcie, okazując
  ją personelowi w Hurtowni CHOMIK.
 2. Rejestracja dokonanych zakupów na Karcie następuje przy kasie. W tym celu należy wręczyć kasjerce Kartę przed rozpoczęciem skanowania zakupionego towaru (zanim kasjerka rozpocznie nabijanie towaru na kasę) Późniejsza rejestracja zakupów na podstawie faktur fiskalizowanych lub innych dowodów zakupu nie będzie możliwa.
  Nie odnosi się to jednak do sytuacji spowodowanych awarią sprzętu niezbędnego
  dla dokonania rejestracji zakupów. W takim przypadku zakupy będą mogły być zarejestrowane w okresie późniejszym (do jednego miesiąca od wystąpienia takiej sytuacji mierzone na podstawie daty dokumentu potwierdzającego zakup)
  na podstawie paragonu lub innego dokumentu potwierdzającego zakup, wystawionego przez sprzedawcę firmy CHOMIK.
 3. Każdy Uczestnik może sprawdzić wartość zarejestrowanych zakupów na Karcie
  w godzinach pracy Działu Sprzedaży Hurtowni CHOMIK.

VII. Szczegółowe zasady Zakupów Premiowanych

 1. Uczestnicy rejestrują swoje zakupy na Karcie od momentu otrzymania karty, jednak rejestr właściwy zaczyna się od pierwszego dokonanego zakupu.
 2. Rejestr zakupów zaczyna się od kwoty zakupów wynoszącą przynajmniej 1 zł.
 3. Karta upoważnia do zakupów po cenach hurtowych już od 1 złotego wartości zakupów.
 4. Każda złotówka w Zakupach Premiowanych to 1 punkt. Punkty są sumowane
  na karcie od momentu pierwszego zakupu do momentu zakończenia promocji Zakupy Premiowane.
 5. Kwoty groszowe zaokrąglane są w dół, tzn. zakup za kwotę 2,99 zł będzie punktowany 2 punktami.
 6. Za odpowiednią ilość uzyskanych punktów Uczestnik otrzymuje rabat na następne dokonane w Hurtowni CHOMIK zakupy. Szczegóły progów punktowych i przypisanych
  do nich rabatów pokazuje tabela poniżej:
Próg punktowyLiczba punktów wymaganychRabat na następne zakupy
1.1 000 pkt1%
2.3 000 pkt2%
3.5 000 pkt3%
4.10 000 pkt5%
5.15 000 pkt10%
 1. Dodatkowo przy pierwszym zakupie powyżej określonej kwoty Uczestnik dostanie dodatkowe punkty, w zależności od kwoty pierwszego zakupu z użyciem Karty. Progi kwotowe oraz ilość punktów z ich tytułu przyznawanych znajduje się w tabeli poniżej:
Kwota pierwszych zakupów z użyciem KartyIlość dodatkowych punktów
100 zł500 pkt
500 zł1000 pkt
1000 zł1500 pkt
 1. Rabaty sumują się z Karta Dużej Rodziny lub z Karta Seniora. Uczestnik uzyskuje rabat na następne zakupy po uzbieraniu odpowiedniej liczby punktów.
 2. Firma CHOMIK może (ale nie musi) przyznawać dodatkowe rabaty dzienne na Karty
  z tytułu np. urodzin Uczestnika lub np. z okazji Dnia Dziecka.
 3. Firma CHOMIK może (ale nie musi) przyznawać dodatkowe punkty na wybrany asortyment z tytułu np. Dnia Kobiet.
 4. Wszystkie promocje związane ze zmianą rabatów lub możliwością uzyskania dodatkowych punktów zostaną umieszczone stosownie wcześniej na stronie www.chomik.pl, w formie plakatu w Dziale Sprzedaży Hurtowni CHOMIK oraz Uczestnicy zostaną poinformowani e-mailem (tylko jeśli podali go w Ankiecie).
 5. Firma CHOMIK może (ale nie musi) przyznawać drobne nagrody rzeczowe najbardziej aktywnym Uczestnikom. Nagrody mogą być fakturowane za specjalną cenę,
  np. 1 złoty. Wartość nagród nie bierze udziału w Zakupach Premiowanych. Uczestnik nie ma możliwości zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.
 6. Firma CHOMIK zastrzega sobie prawo do zmiany progów punktowych
  lub przypisanych do nich rabatów. Uczestnicy zostaną o tym poinformowani drogą listowną lub e-mailem.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Firma CHOMIK udziela wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Zakupów Premiowanych na prośbę Uczestników w godzinach pracy Działu Sprzedaży Hurtowni CHOMIK.
 2. Po zakończeniu Zakupów Premiowanych każdy Uczestnik zobowiązany jest zwrócić firmie CHOMIK posiadaną przez siebie Kartę.
 3. Ewentualne nagrody rzeczowe Uczestnicy odbierają osobiście w Dziale Sprzedaży Hurtowni CHOMIK w godzinach pracy Hurtowni, w ciągu 30 dni od daty przyznania nagrody
  i poinformowania Uczestnika telefonicznie lub e-mailem (tylko jeśli podał go w Ankiecie). Informacja o ewentualnych nagrodach w formie plakatu będzie także dostępna do wglądu w Dziale Sprzedaży.