fbpx
 • Godziny otwarcia

  PON-PT: 8:00 - 18:00

  SOBOTA: 8:00 - 14:00

Regulamin Kart Podarunkowych

menu ↑

REGULAMIN SPRZEDAŻY ORAZ REALIZACJI KART PODARUNKOWYCH

obowiązujący w przedsiębiorstwie

CHOMIK M. ŚWIEŻY SPÓŁKA JAWNA

przyjęty dnia 26.05.2023

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży i korzystania z Kart Podarunkowych w spółce Chomik M. Świeży spółka jawna z siedzibą w Gdowie.
 2. Użyte w Regulaminie poniższe pojęcia pisane z wielkiej litery mają następujące znaczenie:
  1. Karta Podarunkowa – plastikowa karta przedpłacona wraz z zawartymi na niej środkami finansowymi, uprawniająca Klienta do dokonywania zakupów w placówce sprzedażowej Wydawcy,
  1. Wydawca – Chomik M. Świeży spółka jawna z siedzibą w Gdowie,
  1. Klient – posiadacz Karty Podarunkowej, mogący dokonywać zakupów u Wydawcy za środki finansowe, jakimi zasilona jest Karta Podarunkowa,
  1. Nabywca – podmiot dokonujący przekazania środków finansowych na rzecz Wydawcy w zamian za otrzymaną Kartę Podarunkową zasiloną kwotą odpowiadającą wysokości przekazanych środków finansowych,
  1. Okres Ważności Karty Podarunkowej – 6 miesięcy od dnia nabycia Karty Podarunkowej, w którym można dokonywać płatności za zakupy u Wydawcy środkami, jakimi zasilona jest Karta Podarunkowa.
 3. Karta Podarunkowa może zostać nabyta wyłącznie w placówce Wystawcy przy ul. Cegielnianej 875 w Gdowie – W Centrum Dom i Ogród .
 4. Nabywca w chwili nabycia Karty Podarunkowej decyduje o kwocie, jaką ma ona zostać zasilona. Minimalna wartość zasilenia Karty Podarunkowej to 100 zł. Górna wartość Karty Podarunkowej jest nieograniczona, przy czym kwota początkowego doładowania Karty Podarunkowej musi stanowić wielokrotność kwoty 100 zł. Karta Podarunkowa zostaje doładowana kwotą podaną przez Nabywcę po przekazaniu przez niego środków finansowych odpowiadających wartości kwoty doładowania przedstawicielowi Wystawcy, a następnie zostaje przekazana Nabywcy.
 5. Karta Podarunkowa podlega jednokrotnemu doładowaniu – wyłącznie przy nabyciu. Wydawca nie wydaje duplikatów Karty Podarunkowej – także w wypadku jej zniszczenia lub utraty.
 6. Karta Podarunkowa jest gotowa do wykorzystania bezpośrednio po jej wydaniu Nabywcy, nie wymaga dodatkowej aktywacji. Kartę Podarunkową można wykorzystywać do zapłaty wielokrotnie, aż do wyczerpania zgromadzonych na niej środków finansowych. Aktualną wartość środków na Karcie Podarunkowej można sprawdzić w Punkcie Obsługi Klienta .
 7. Karta Podarunkowa ważna jest przez pół roku od dnia jej nabycia – po upływie Okresu Ważności Karty Podarunkowej nie jest możliwe dokonywanie u Wydawcy płatności za zakupy środkami na niej zgromadzonymi. Okres Ważności Karty Podarunkowej nie może zostać przedłużony. Niewykorzystane środki zgromadzone na Karcie Podarunkowej nie podlegają zwrotowi.
 8. Karta Podarunkowa może zostać wykorzystana do zapłaty za zakupy dokonywane stacjonarnie wyłącznie w placówce sprzedażowej Wydawcy położonej w Gdowie przy ul. Cegielnianej 875. Nie jest możliwe wykorzystanie Karty Podarunkowej do zapłaty za zakupy w innych placówkach Wydawcy, jak również w sklepie internetowym Wydawcy lub w innych portalach, na których Wydawca prowadzi sprzedaż.
 9. Karta Podarunkowa może zostać zrealizowana przez dowolnego użytkownika („Klienta”). Nabywca może przekazać Kartę Podarunkową dowolnej osobie trzeciej – Wydawca nie weryfikuje tożsamości osób wykorzystujących Kartę Podarunkową do zapłaty za zakupy.
 10. Karta Podarunkowa upoważnia do zapłaty za zakup wszystkich dostępnych w ofercie Wydawcy artykułów.
 11. Klient dokonuje zapłaty środkami zgromadzonymi na Karcie Podarunkowej po zgłoszeniu takiej formy płatności przy kasie – Klient może zdecydować, jaką część płatności za zakupy zrealizuje środkami zgromadzonymi na Karcie Podarunkowej, a jaką innymi formami płatności dostępnymi u Wydawcy (gotówka, karta płatnicza lub BLIK). Informację o konkretnej kwocie,  jaką Klient chce uregulować przy pomocy środków z Karty Podarunkowej, Klient może podać po skasowaniu towarów. W przypadku dokonana zakupu za kwotę przewyższającą wartość środków na Karcie Podarunkowej Klient zobowiązany jest do dokonania dopłaty innymi dostępnymi formami płatności.
 12. W przypadku uwzględnienia roszczeń Klienta związanych z rękojmią lub gwarancją towaru objętego zakupem, za który zapłacono przy użyciu środków zgromadzonych na Karcie Podarunkowej polegającego na zwrocie ceny lub jej części Klient otrzymuje nową Kartę Podarunkową zasiloną kwotą odpowiadającą wartości zwracanych środków. W tym przypadku wartość zasilenia Karty Podarunkowej nie musi stanowić wielokrotności kwoty 100 zł. Okres Ważności Karty Podarunkowej obejmującej zwrócone środki biegnie na nowo od dnia jej wydania. W przypadku uregulowania płatności za towar, za który zwracane się środki, częściowo środkami z Karty Podarunkowej, a częściowo w inny sposób, zwrot na nową Kartę Podarunkową dokonywany jest tylko w takiej części, w jakiej zapłacono za towar środkami z Karty Podarunkowej. Pozostała część ceny sprzedaży zwracana jest w sposób odpowiadający faktycznej formie płatności w tej części.
 13. Środki finansowe zgromadzone na Karcie Podarunkowej nie podlegają wymianie na gotówkę, nie jest również wydawana z nich reszta.
 14. Klient może łączyć płatność środkami zgromadzonymi na Karcie Podarunkowej z uprawnieniami wynikającymi z posiadania Karty Stałego Klienta, przy czym w takim wypadku powinien zgłosić to przy kasie przed rozpoczęciem kasowania towaru przez kasjera.
 15. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie Karty Podarunkowej przez Klienta lub inne osoby trzecie.
 16. Nabywca i Klient mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem. Nabywca zobowiązany jest poinformować Klienta, któremu przekaże Kartę Podarunkową, o treści niniejszego Regulaminu. Zakup lub przystąpienie do użytkowania Karty Podarunkowej traktowane jest jako akceptacja Regulaminu i zobowiązanie do jego przestrzegania.
 17. Reklamacje związane z zakupem i korzystaniem z Kart Podarunkowych można zgłaszać w następujący sposób:

W Punkcie Obsługi Klienta w siedzibie firmy .

Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dane kontaktowe Zgłaszającego, numer Karty Podarunkowej objętej reklamacją, opis problemu oraz treść żądania Zgłaszającego.

Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia, a o sposobie ich rozpatrzenia Zgłaszający będzie każdorazowo informowany na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym. Brak informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji we wskazanym terminie oznacza jej uwzględnienie.

Podanie danych osobowych w związku z postępowaniem reklamacyjnym jest dobrowolne, jednak niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji.

 1. Regulamin i wszelkie jego zmiany podlegają publikacji w następujący sposób:
  na stronie www.chomik.pl oraz w Punkcie Obsługi Klienta
 2. Wydawca zastrzega sobie prawdo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich ogłoszenia.